Ułatwienia dostępu

Skip to main content

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODPROGRAM 2020 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUSIEC

22 listopada, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż do dnia 15 grudnia 2020r. przedłuża termin weryfikacji osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

  • dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł dla osoby w rodzinie;
  • występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Dokumenty niezbędne do weryfikacji to m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych;
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę;
  • decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego;
  • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.);
  • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

  • poniedziałek – 9:00–17:00
  • wtorek – piątek – 7:30–15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 43 676 60 25 lub w siedzibie Ośrodka.

_________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk

Załączniki