Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

25 października, 2023

Wójt Gminy Rusiec zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji  na podstawie Zarządzenia Nr 102/2023 z dnia  25października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 02 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: , tradycyjnej lub w formie pisemnej złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Rusiec, adres: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w kwestii realizacji programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia, z jednoczesną akceptacją realizacji przedstawionego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Gminy Rusiec.

Załączniki