Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rusiec

9 listopada, 2020

W dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 15.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach odbędzie się XXV Sesja Nadzwyczajna.

 Porządek obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

   3/1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

   3/2. zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020,

   3/3. zmiany uchwały nr XV/133/2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu,

   3/4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

/-/ Wojciech Foręc