Accessibility Tools

Skip to main content

XXXII Sesja Nadzwyczajna

25 maja, 2021

               W dniu 27 maja 2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach o godz. 16.00  odbędzie się XXXII Sesja Nadzwyczajna.

 

   Porządek obrad XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 30 marca 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021,

3) przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami
       powiatowymi (Rusiec, ul. Mickiewicza),

4) przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami
       powiatowymi (Dąbrowa Rusiecka),

5) przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami
         powiatowymi (Jastrzębice),

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych (działka nr 79/8),

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych (działka nr 103/13),

8) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Prądzewie,

9) wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości,

10) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec,
11) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Rusiec.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                                 /-/ Wojciech Foręc