Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zarządzenie nr 10/2024

24 stycznia, 2024

ZARZĄDZENIE NR 10/2024

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  24 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec” w 2024 roku

 

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

  • 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową ofert, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Rusiec z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 roku udzielam dotacji na finansowanie następujących zadań w 2024 roku:

 

Rodzaj zadania:Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec”, realizowane w formie powierzenia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 83 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

  • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 zostanie zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  • 3. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
  • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                               /-/ Damian Szczytowski

Załączniki