Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zarządzenie WGR w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS-P w Woli Wiązowej

12 lipca, 2023

     ZARZĄDZENIE NR 65/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej.

         

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1449, Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, Wola Wiązowa 42, 97-438 Rusiec.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

  • na stronie internetowej Gminy Rusiec
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusiec,

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Wójt Gminy Rusiec
                                                                                            
                                                                                          Damian Szczytowski

Załączniki