Zarządzenie-komisja_z_załącznikami-01.jpg

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec” w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023

WÓJT GMINY RUSIEC

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 5. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

 1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Rusiec.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 do dnia 22.08.2023 r. do godziny 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna: Monika Foltyńska

Tel. kontakt. 43 6766 011 wew. 225                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rusiec

          /-/ Damian Szczytowski                                                               

woda.jpg

Komunikat Sanepidu w Bełchatowie z dnia 07.08.2023 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rusiec. Dotyczy miejscowości: Rusiec, Dębina, Krasowa, Żary.
______________________________________________
Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
 
366553761_628188926127443_3286352744224823985_n.jpg

Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r pt. Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec oraz zaprasza do składania ofert

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 1. Zadanie przewidziane do realizacji: popularyzacja szeroko rozumianej kultury muzycznej, przez propagowanie twórczości amatorskich zespołów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec.

        3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

 1. Forma realizacji zadań: wsparcie.
 1. Cel zadania: w ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, spotkań, przeglądów).
 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.