W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 poz. 1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy oraz w związku z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 2023 r. Wójt Gminy Rusiec informuje, że:

 1. zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat (w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30). Aplikacja oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą znajduje się pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ . Aby zalogować się do aplikacji koniecznym jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany można założyć na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany a następnie potwierdzić w punkcie potwierdzającym (pełna lista punktów potwierdzających pojawi się na końcu składania wniosku o profil zaufany);
 1. raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub

kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat;

 1. raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie według zapewnień z MRiRW nastąpi w sierpniu 2023 r.;
 1. pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja nie może odmówić rolnikom szacowania strat ze względu na konieczność dokonania zbiorów. Szacunek jest nie możliwy po zebraniu rośliny w plonie głównym;
 1. nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

W związku z brakiem wzorów dokumentów opracowanych dla potrzeb szacunku strat spowodowanych suszą informuję, że gminna komisja będzie wykorzystywała wzory dokumentów, które zostały opracowane na rok 2023 do szacowania strat spowodowanych innymi niekorzystnymi zjawiskami. Druki dokumentów dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  https://www.rusiec.pl/

Druki dokumentów będą dostępne również w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”,
 1. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku)
 1. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie ww. dokumentów gminna komisja będzie mogła przeprowadzić lustrację w terenie oraz (zgodnie z roboczym wzorem Raportu z materiałów z MRiRW) wprowadzić dane do Raportu w aplikacji dedykowanej dla komisji gminnych.

                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Damian Szczytowski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opracowuje system wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Data: wtorek, 25 lipca 2023 r.

Godzina; 9:30 13.00 + obiad
Miejsce
: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie 

Plac Gabriela Narutowicza 1A, Bełchatów
Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.

Zarejestruj się do 19 lipca po linkiem.

https://elodzkie.pl

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z Małgorzatą Misiak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

JTP_GROUNDWORK_Event_invitation_Needs_analysis_workshop_25_July_003.jpg

     ZARZĄDZENIE NR 65/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej.

         

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1449, Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, Wola Wiązowa 42, 97-438 Rusiec.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

 • na stronie internetowej Gminy Rusiec
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusiec,

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Wójt Gminy Rusiec
                                                                                            
                                                                                          Damian Szczytowski

informacja_page-0001.jpg