woda.jpg

Komunikat Sanepidu w Bełchatowie z dnia 07.08.2023 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rusiec. Dotyczy miejscowości: Rusiec, Dębina, Krasowa, Żary.
______________________________________________
Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
 
366553761_628188926127443_3286352744224823985_n.jpg

Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r pt. Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec oraz zaprasza do składania ofert

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 1. Zadanie przewidziane do realizacji: popularyzacja szeroko rozumianej kultury muzycznej, przez propagowanie twórczości amatorskich zespołów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec.

        3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

 1. Forma realizacji zadań: wsparcie.
 1. Cel zadania: w ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, spotkań, przeglądów).
 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 poz. 1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy oraz w związku z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 2023 r. Wójt Gminy Rusiec informuje, że:

 1. zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat (w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30). Aplikacja oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą znajduje się pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ . Aby zalogować się do aplikacji koniecznym jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany można założyć na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany a następnie potwierdzić w punkcie potwierdzającym (pełna lista punktów potwierdzających pojawi się na końcu składania wniosku o profil zaufany);
 1. raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub

kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat;

 1. raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie według zapewnień z MRiRW nastąpi w sierpniu 2023 r.;
 1. pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja nie może odmówić rolnikom szacowania strat ze względu na konieczność dokonania zbiorów. Szacunek jest nie możliwy po zebraniu rośliny w plonie głównym;
 1. nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

W związku z brakiem wzorów dokumentów opracowanych dla potrzeb szacunku strat spowodowanych suszą informuję, że gminna komisja będzie wykorzystywała wzory dokumentów, które zostały opracowane na rok 2023 do szacowania strat spowodowanych innymi niekorzystnymi zjawiskami. Druki dokumentów dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  https://www.rusiec.pl/

Druki dokumentów będą dostępne również w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”,
 1. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku)
 1. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie ww. dokumentów gminna komisja będzie mogła przeprowadzić lustrację w terenie oraz (zgodnie z roboczym wzorem Raportu z materiałów z MRiRW) wprowadzić dane do Raportu w aplikacji dedykowanej dla komisji gminnych.

                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Damian Szczytowski