Uwaga❗️ Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne

⛈⛈Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące burz z gradem dla całego województwa łódzkiego obowiązujące od 11:00 do 20:00 dn. 13.06.2022 r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo: 80%

286452770_327300079577633_5184543375738384345_n.jpg

Informacja.jpg

W związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, informujemy, iż wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

WNIOSEK w wersji edytowalnej do PGE w sprawie wypłaty odszkodowania do pobrania w załączniku.

Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródło/a ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku poprzez złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. W deklaracji wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

Jak złożyć deklarację?

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu należy wypełnić deklarację on-line.
  2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rusiec. Formularze w formacie pdf dostępne są na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce „do pobrania”.

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła.

fb_1080x1080_copy.jpg

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka po raz kolejny jest organizatorem 14 - dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych znajdujących się pod opieką Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej województwa łódzkiego pt. Wakacje w "Nadwarciańskim Grodzie" w terminie 16.08.2022r.-29.08.2022r.

Wypoczynek jest sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego - RCPS w Łodzi. 

Zadanie zostało powierzone przez Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi nabór uczestników wypoczynku letniego ma być przeprowadzony za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej województwa łódzkiego.  

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ruścu pod numerem telefonu- 43 6766025.

 Osoby zainteresowane proszone są  o zgłaszanie się do dnia 09.06.2022r.

                                                                              

                                                                                                                      Kierownik GOPS w Ruścu

                                                                                                                      /-/ Włodarczyk Małgorzata