dotacje_1.jpg

 

Gmina Rusiec wchodzi w fazę wykonawczą projektu inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Przyznane dofinansowanie projektu stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi kwotę ponad 3,2 mln. pln.

W ramach projektu zaplanowano zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 148 szt. instalacji PV oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) u odbiorców indywidualnych.

W sierpniu 2023r. zakończono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i zawarto stosowne umowy z Wykonawcami. W ramach wykonania instalacji kotłów na pellet rozpoczęto prace projektowe. W ramach montażu instalacji PV rozpoczęto wizje lokalne w miejscach montażu.

Projekt jest zgodny z Programem Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne stężeń 24-godzinnych dla pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego dla obu faz stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5, poziomu docelowego stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu oraz poziomu docelowego ozonu – Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r.

Projekt jest przygotowany do wdrożenia w zakresie zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy; posiadaniem przez Gminę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu wynikające z umów użyczenia podpisanych z mieszkańcami. Realizacja projektu nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Cele pośrednie projektu to:

- Wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych,

- Obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz na zakup opału (drewna, węgla) przez ich użytkowników,

- Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii.

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Rusiec i regionu, a przez to – dostosowanie do zmian klimatu.

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy dzięki prowadzonym działaniom upowszechniającym wiedzę o ekologii i jej znaczeniu dla życia ludzi,

- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Gminy Rusiec.

dotacje.jpg

Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące nowego naboru na dofinansowanie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027., projekt pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – II edycja”

W ramach projektu przewidziane są:

  • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego (85 lokalizacji);
  • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego wraz z magazynem energii (45 lokalizacji);
  • Powietrzna pompa ciepła (20 lokalizacji).

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%, w tym dofinansowanie UE 85%, dofinansowanie budżetu państwa 10%. Minimalny poziom wkładu własnego - 5%.

Spotkania informacyjne, na których zostaną przedstawione szczegóły dofinansowania, zostaną rozdane dokumenty zgłoszeniowe do udziału w konkursie wraz z omówieniem instrukcji wypełnienia odbędą się 9 sierpnia 2023 roku:

godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

godz. 18.00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Wiązowej

Szczegóły na temat naboru zostaną opublikowane w dniu 09.08.2023 r. także na stronie www.rusiec.pl w zakładce „Dofinansowanie na odnawialne źródła energii – II edycja”.

Informacji udzielają również pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy pod nr tel. 43 67 66 011, wew. 236 lub 245 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                    Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                    /-/ Damian Szczytowski

dotacje.jpg

Gmina Rusiec realizuje projekt inwestycyjny pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 3.291.993,09 zł.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze, zakup, dostawy, montaż i uruchomienie 148 instalacji PV u odbiorców indywidualnych oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) u odbiorców indywidualnych, a także działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu.

W czerwcu i lipcu 2023r. trwało postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Zawarcie umów z Wykonawcami i rozpoczęcie prac zaplanowano na sierpień 2023 r.

Mimo dużego przedsięwzięcia struktura organizacyjna gminy jest przygotowana do realizacji projektu. Procedury związane z realizacją projektu i jego wdrożeniem zostały w praktyce zastosowane podczas realizacji wcześniejszych inwestycji, również współfinansowanych ze środków unijnych. Gmina dysponuje potencjałem instytucjonalnym niezbędnym do wdrożenia projektu - doświadczenie beneficjenta w prowadzeniu podobnych inwestycji gwarantuje prawidłową jego realizację oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska w Gminie Rusiec.

 

dotacje.jpg

Gmina Rusiec kontynuuje, przy udziale środków unijnych, realizację projektu inwestycyjnego pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”, obejmującego wykonanie instalacji OZE, w tym 148 Instalacji fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kotłów na biomasę.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości blisko 3,3 mln zł.

W maju 2023 r. zakończono zawieranie umów z mieszkańcami w związku z realizacją inwestycji oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Uzyskano również zgodę Instytucji Zarządzające na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2023 r.

Projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym, ponieważ Wnioskodawca (Gmina Rusiec) charakteryzuje się odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, finansowym i prawnym pozwalającym na realizację projektu oraz jego utrzymanie w okresie trwałości.

Projekt jest wykonalny pod względem technicznym oraz realizuje polityki horyzontalne:

Wnioskodawca zaplanował realny harmonogram realizacji przedsięwzięcia, uwzględniający planowany zakres rzeczowy oraz czas niezbędny do przeprowadzenia procedur przetargowych Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami w danym zakresie oraz są zgodne z wymogami prawa. Instalacje fotowoltaiczne będą posiadały możliwość przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania na zasadzie tzn. Net-meteringu, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Wszystkie działania realizowane będą w zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Projekt jest wykonalny pod względem finansowym i ekonomicznym, analizy zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy. Koszty kwalifikowalne w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości, są adekwatne do planowanych celów projektu. Środki własne na realizację projektu obejmujące podatek VAT od całości nakładów oraz 15% wydatków kwalifikowanych zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Rusiec.

oze_3.png

Gmina Rusiec realizuje projekt pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości blisko 3,3 mln pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W kwietniu 2023r. kontynuowano zawieranie umów z mieszkańcami w związku z realizacją inwestycji oraz kompletowano materiały i dokumenty do postępowania przetargowego na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wystąpiono również do Instytucji Zarządzające z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2023 r.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji OZE, w tym  148 Instalacji fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kotłów na biomasę.

Celem projektu jest zwiększenie, na terenie Gminy Rusiec, produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę dla budynków mieszkalnych.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE;

- zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa łódzkiego i Gminy Rusiec;

- zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

- zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;

- zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków mieszkalnych przez mieszkańców.