oze_3.png

Gmina Rusiec realizuje projekt pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości blisko 3,3 mln pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W kwietniu 2023r. kontynuowano zawieranie umów z mieszkańcami w związku z realizacją inwestycji oraz kompletowano materiały i dokumenty do postępowania przetargowego na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wystąpiono również do Instytucji Zarządzające z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2023 r.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji OZE, w tym  148 Instalacji fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kotłów na biomasę.

Celem projektu jest zwiększenie, na terenie Gminy Rusiec, produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę dla budynków mieszkalnych.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE;

- zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa łódzkiego i Gminy Rusiec;

- zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

- zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;

- zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków mieszkalnych przez mieszkańców.

Gmina Rusiec realizuje projekt współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Szacunkowy koszt projektu to 4 197 120,37 zł brutto pln, zaś dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W marcu 2023r. kontynuowano proces przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z mieszkańcami Gminy objętymi projektem i rozpoczęto zawieranie umów. Przystąpiono również do przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji OZE dla 164 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec, w tym:

148 Instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 0,70 MW

Moc instalacji została tak dobrana, aby pokrywała w 100% zapotrzebowanie poszczególnych budynków na energię. Instalacje fotowoltaiczne będą posiadały możliwość przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania.

16 instalacji kotłów na biomasę o łącznej mocy ok. 0,30 MW.

Efektem projektu będzie wymiana wyeksploatowanych źródeł ciepła na kotły centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet) o parametrach spełniających warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012.

Oczekuje się, że realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia, zdiagnozowanych na terenie Gminy problemów, w tym min:

  • niedostatecznego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy Rusiec;
  • znacznych kosztów eksploatacji obiektów;
  • niskiego bezpieczeństwa energetycznego gminy;
  • produkcji energii elektrycznej oparta na paliwach stałych;
  • niskiej atrakcyjności terenu gminy dla turystów oraz przedsiębiorców związanej
    z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

oze_renata.png

oze.png

 

Gmina Rusiec rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”.  

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 3.291.993,09 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ponad 4,2 mln pln.

W lutym 2023r. zostały przygotowane i złożone dokumenty w celu zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ i przystąpiono do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z mieszkańcami Gminy objętymi projektem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie 148 indywidualnych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) na terenie Gminy Rusiec. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne na podstawie opracowanych przez wykonawcę projektów technicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 508,19 ton równoważnika CO2/rocznie, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska (jakości powietrza) w Gminie Rusiec.

Cele projektu są zgodne z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim w ramach XIII Osi priorytetowej: REACT-EU, które mają na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie objęte wsparciem przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.