dotacje_1.jpg

 Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski informuje o przystąpieniu do nowego naboru na dofinansowanie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, projekt pn.:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja II”

W ramach projektu przewidziane są następujące instalacje, łącznie dla 150 lokalizacji, przy czym:

 • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego - 85 lokalizacji;
 • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego
  wraz z magazynem energii - 45 lokalizacji;
 • Powietrzna pompa ciepła - 20 lokalizacji.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%, w tym dofinansowanie UE 85%,  dofinansowanie budżetu państwa 10%. Minimalny poziom wkładu własnego 5%.

Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem, powinni złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie. Będzie ona podstawą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy technicznej w terenie celem doboru odpowiedniej mocy instalacji dla budynku mieszkalnego zgłoszonego do projektu.

Deklarację zgłoszeniową można pobrać na dwa sposoby:

 1. Formularz dostępny jest na stronie internetowej gminy: rusiec.pl w zakładce dofinansowania „Odnawialne źródła energii – edycja II”
 2. Wersja papierowa dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Ruścu.

Termin składania deklaracji: od 11.08.2023 r. do 18.08.2023 r.

Dostępne sposoby złożenia deklaracji:

 1. Wersję papierową: w sekretariacie Urzędu Gminy w Ruścu w godzinach pracy urzędu;
 2. Wersję elektroniczną przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE!

 1. Limit lokalizacji: 150 - decyduje kolejność wpływu deklaracji zgłoszeniowych.
 2. Deklaracje zgłoszeniowe złożone poza określonym terminem, nie będą rozpatrywane.
 3. Deklaracje zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż uwzględniony powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji z zakresu OZE (panele fotowoltaiczne lub panele fotowoltaiczne w połączeniu z magazynem energii) tylko dla budynków mieszkalnych nie posiadających instalacji fotowoltaicznej.
 5. Mieszkańcy, u których w obecnym roku realizowana jest pierwsza edycja programu z zakresu odnawialnych źródeł energii, mogą wnioskować o montaż powietrznej pompy ciepła.
 6. W ramach naboru można aplikować tylko o jeden rodzaj odnawialnego źródła energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
 7. Budynek mieszkalny zgłoszony do projektu musi być technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji
  oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, a w momencie rozpoczęcia montażu instalacji musi być oddany do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski: grudzień 2023.
 9. Przewidywany/orientacyjny termin montażu instalacji: II-III kwartał 2024 roku.
 10. O dofinansowanie ubiegać mogą się mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Rusiec, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
 • nie prowadzenie działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku mieszkalnym objętym projektem,
 • osoby składające dokumenty zgłoszeniowe nie mogą posiadać zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Rusiec, zarówno podatkowych jak i niepodatkowych (np. za wodę, ścieki, wywóz śmieci).
 1. Na podstawie zebranych i zakwalifikowanych deklaracji zgłoszeniowych do udziału w projekcie, zostaną przeprowadzone wizje lokalne przez upoważnionego z ramienia gminy audytora, który na podstawie wizytacji i złożonej deklaracji dokona doboru mocy instalacji odpowiedniej do danego budynku mieszkalnego.
 2. Po przeprowadzeniu w terenie przez audytora analizy technicznej, z mieszkańcami zakwalifikowanymi
  do projektu, zostaną spisane umowy użyczenia nieruchomości, następnie gmina przygotuje dokumentację konkursową, tj. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami celem aplikowania o przyznanie środków
  na realizację projektu.

Gmina Rusiec, jako Wnioskodawca zastrzega, iż projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy na realizację projektu ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji oraz otrzymania przez Gminę Rusiec dofinansowania na jego realizację.

Szczegóły na temat naboru znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie udostępnionym na stronie Gminy Rusiec – www.rusiec.pl w zakładce „Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja II”.

Informacji udziela także pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Ruścu pod numerem tel. 43 67 66 011, wew. 236 lub 245 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                      Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                      /-/ Damian Szczytowski