Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja I, Fundusze Europejskie

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec cz. II

23 marca, 2023

Gmina Rusiec realizuje projekt współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Szacunkowy koszt projektu to 4 197 120,37 zł brutto pln, zaś dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W marcu 2023r. kontynuowano proces przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z mieszkańcami Gminy objętymi projektem i rozpoczęto zawieranie umów. Przystąpiono również do przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji OZE dla 164 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec, w tym:

148 Instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 0,70 MW

Moc instalacji została tak dobrana, aby pokrywała w 100% zapotrzebowanie poszczególnych budynków na energię. Instalacje fotowoltaiczne będą posiadały możliwość przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania.

16 instalacji kotłów na biomasę o łącznej mocy ok. 0,30 MW.

Efektem projektu będzie wymiana wyeksploatowanych źródeł ciepła na kotły centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet) o parametrach spełniających warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012.

Oczekuje się, że realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia, zdiagnozowanych na terenie Gminy problemów, w tym min:

  • niedostatecznego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy Rusiec;
  • znacznych kosztów eksploatacji obiektów;
  • niskiego bezpieczeństwa energetycznego gminy;
  • produkcji energii elektrycznej oparta na paliwach stałych;
  • niskiej atrakcyjności terenu gminy dla turystów oraz przedsiębiorców związanej
    z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

oze_renata.png