Accessibility Tools

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja I, Fundusze Europejskie

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec, cz. V

24 lipca, 2023

dotacje.jpg

Gmina Rusiec realizuje projekt inwestycyjny pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 3.291.993,09 zł.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze, zakup, dostawy, montaż i uruchomienie 148 instalacji PV u odbiorców indywidualnych oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) u odbiorców indywidualnych, a także działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu.

W czerwcu i lipcu 2023r. trwało postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Zawarcie umów z Wykonawcami i rozpoczęcie prac zaplanowano na sierpień 2023 r.

Mimo dużego przedsięwzięcia struktura organizacyjna gminy jest przygotowana do realizacji projektu. Procedury związane z realizacją projektu i jego wdrożeniem zostały w praktyce zastosowane podczas realizacji wcześniejszych inwestycji, również współfinansowanych ze środków unijnych. Gmina dysponuje potencjałem instytucjonalnym niezbędnym do wdrożenia projektu – doświadczenie beneficjenta w prowadzeniu podobnych inwestycji gwarantuje prawidłową jego realizację oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska w Gminie Rusiec.