Accessibility Tools

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja I, Fundusze Europejskie

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec, cz. VI

30 sierpnia, 2023

dotacje_1.jpg

 

Gmina Rusiec wchodzi w fazę wykonawczą projektu inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”. Przyznane dofinansowanie projektu stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi kwotę ponad 3,2 mln. pln.

W ramach projektu zaplanowano zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 148 szt. instalacji PV oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) u odbiorców indywidualnych.

W sierpniu 2023r. zakończono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektu w procedurze „Zaprojektuj i buduj” w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i zawarto stosowne umowy z Wykonawcami. W ramach wykonania instalacji kotłów na pellet rozpoczęto prace projektowe. W ramach montażu instalacji PV rozpoczęto wizje lokalne w miejscach montażu.

Projekt jest zgodny z Programem Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne stężeń 24-godzinnych dla pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego dla obu faz stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5, poziomu docelowego stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu oraz poziomu docelowego ozonu – Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r.

Projekt jest przygotowany do wdrożenia w zakresie zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy; posiadaniem przez Gminę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu wynikające z umów użyczenia podpisanych z mieszkańcami. Realizacja projektu nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Cele pośrednie projektu to:

– Wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych,

– Obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz na zakup opału (drewna, węgla) przez ich użytkowników,

– Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii.

– Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Rusiec i regionu, a przez to – dostosowanie do zmian klimatu.

– Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy dzięki prowadzonym działaniom upowszechniającym wiedzę o ekologii i jej znaczeniu dla życia ludzi,

– Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Gminy Rusiec.