Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja I, Fundusze Europejskie

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec

23 lutego, 2023

oze.png

 

Gmina Rusiec rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec”.  

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 3.291.993,09 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ponad 4,2 mln pln.

W lutym 2023r. zostały przygotowane i złożone dokumenty w celu zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ i przystąpiono do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z mieszkańcami Gminy objętymi projektem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie 148 indywidualnych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) na terenie Gminy Rusiec. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne na podstawie opracowanych przez wykonawcę projektów technicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 508,19 ton równoważnika CO2/rocznie, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska (jakości powietrza) w Gminie Rusiec.

Cele projektu są zgodne z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim w ramach XIII Osi priorytetowej: REACT-EU, które mają na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie objęte wsparciem przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.