Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

 1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r., powołana Zarządzeniem nr 15/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku przez Wójta Gminy Rusiec, dokonała analizy 4 ofert. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż 4 oferty spełniają wymogi formalne.
 2. Ocenie merytorycznej poddano 4 oferty, spełniające wymogi formalne. Wartość merytoryczną ofert i ich zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny merytorycznej oferty.
 3. Komisja po merytorycznej ocenie oferty, w ramach posiadanych środków, zarekomendowała finansowanie w wysokości 106.500,00 złotych. Protokół z prac Komisji wraz załącznikami został przekazany Wójtowi Gminy Rusiec.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.
Załączniki:
Pobierz plik (wyniki konkursu kultura fizyczna.pdf)wyniki konkursu kultura fizyczna.pdf[ ]451 kB

ulotka-1.jpgulotka-2.jpg

ZARZĄDZENIE NR 16/2024

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  9 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

Na podstawie art. 11, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

 • 1. Po zapoznaniu się z listami rankingowymi ofert, przedstawionymi przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Rusiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku udzielam dotacji na finansowanie następujących zadań w 2024 roku:
 • Rodzaj zadania: „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec” realizowane w formie powierzenia realizacji

Wysokość dotacji: 39 500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa, Wola Wiązowa 85, 97-438 Rusiec

 • Rodzaj zadania: „Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu” realizowane w formie wsparcia realizacji

Wysokość dotacji: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ADASIE” w Aleksandrowie, Aleksandrów 56, 97-438 Rusiec

 • Rodzaj zadania: „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec” realizowane w formie wsparcia realizacji

Wysokość dotacji: 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec, ul. Koniecpolskiego 11b, 97-438 Rusiec

 • Rodzaj zadania: „Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego” realizowane w formie wsparcia realizacji

Wysokość dotacji: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 5, 97-438 Rusiec

 • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 pkt 1) zostanie zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 3. Z organizacjami wskazanymi w § 1 pkt 2) – 4) zostaną zawarte umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 4. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
 • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wójt Gminy Rusiec
/-/ Damian Szczytowski

Zarządzenie Nr 15/2024

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 8 lutego 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

           Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 8 uchwały nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

 • 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, w następującym składzie:

1) Monika Foltyńska - Przewodniczący Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec,

2) Żaneta Wiśniewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec,

3) Agnieszka Brzezowska – Członek Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec.

 • 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 • 3.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą przedłożenia Wójtowi Gminy Rusiec protokołu rekomendacji co do wyboru ofert .

2. Komisja konkursowa pracuje w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 35.

3. Zobowiązuję członków Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, przetwarzanych podczas prowadzonego postępowania konkursowego, a także sposobu ich zabezpieczenia zarówno w trakcie jak i również po zakończeniu prac przez Komisję Konkursową.

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

WÓJT GMINY RUSIEC
ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2024 r.