komunikat_Rusiec_01092023.jpg

374173244_640858234860512_2649759213678749400_n.jpg

ZARZĄDZENIE NR 84/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  25 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LX/399/2022 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7312) zarządza się, co następuje:

 • 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową ofert, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Rusiec z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 roku udzielam dotacji na współfinansowanie następujących zadań w 2023 roku:

 

Rodzaj zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec, realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 3. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
 • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Monika Foltyńska

                                                                                                     Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                /-/ Damian Szczytowski

Zarządzenie-komisja_z_załącznikami-01.jpg

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec” w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023

WÓJT GMINY RUSIEC

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 5. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

 1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Rusiec.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 do dnia 22.08.2023 r. do godziny 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna: Monika Foltyńska

Tel. kontakt. 43 6766 011 wew. 225                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rusiec

          /-/ Damian Szczytowski