PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rusiec - ul. Wieluńska, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kilińskiego - 20.05.2022r. w godz. 8:00-9:00, 13:00-14:00.

pge.jpg

W wtorek 3 maja w Ruścu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Na placu przed rusiecką strażnicą zebrało się kilkudziesięciu strażaków-ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Ruścu, Dąbrowie Rusieckiej, Jastrzębicach, Woli Wiązowej i w Aleksandrowie. Oprócz strażaków w uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu na czele z wójtem Damianem Szczytowskim, mł bryg. Wojciech Maciejewski – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Wiesław Moszyński – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Bełchatowie i prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Ruścu, przedstawiciele lokalnych firm oraz mieszkańcy gminy.

Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie druhowie wzięli udział w mszy świętej odprawionej przez kapelana gminnego OSP – księdza proboszcza Jana Furgałę.

Po nabożeństwie - przy dźwiękach Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego - strażacy przemaszerowali ulicami Ruśca do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam wręczono medale i odznaczenia. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – otrzymał dh Zbigniew Grzelak.

Odznaczenia za wieloletnią służbę przyznano 34 druhom, wśród których znaleźli się m.in. Stanisław Łyczywek (60 lat służby), Józef Szczepanik (55 lat), Jan Wlazłowski (50 lat), Henryk Szczęsny i Andrzej Niedbalski (po 45 lat).

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, troska o bezpieczeństwo innych wpisane jest w codzienną strażacką służbę. Wszystkim Druhnom i Druhom składamy podziękowania za poświęcenie, trud i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy.

Dzień_Strażaka.jpgDzień_Strażaka_1.jpgDzień_STrażaka_3.jpgDzień_Strażaka1.jpgDzień_Strażaka2.jpgIMG_20220503_150129.jpg

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

 • nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku do godz. 23:59.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni:

 1. prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

 2. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

 3. zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;

 4. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

 5. przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;

 6. sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

 7. sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

 8. sprawdzić działanie instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;

 9. prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

 10. wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

 11. wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;

 12. sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;

 13. ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

 14. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 15. kontrolować wszystkie przesyłki pocztowe kierowane do urzędu lub instytucji;

 16. wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;

 17. sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;

 18. dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Natomiast w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni:

 1. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej "systemami", w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz:

  1. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

  2. sprawdzać dostępność usług elektronicznych,

  3. dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;

 2. poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów;

 3. sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

 4. dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;

 5. sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;

 6. informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 7. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

 8. wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 9. dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;

 10. przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

  1. dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,

  2. przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

IFORMACJA_600400_px_3.png

Dodatkowe 2 437 232,97 zł wsparcia finansowego otrzyma w tym roku Gmina Rusiec. Kwota ta na pewno pomoże w realizacji kilku inwestycji.

Środki te przekaże Gmina Bełchatów, która - dzięki zmianom swoich granic, a co za tym idzie zwiększeniu dochodów o ok. 67 mln zł - może wspierać lokalne samorządy. W piątek włodarze gmin i miast z terenu powiatu bełchatowskiego podpisali list intencyjny w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Gminę Rusiec reprezentował wójt Damian Szczytowski.

Teraz samorządy mają teraz czas na złożenie wniosków ze szczegółowym wskazaniem zadań, na które chciałyby otrzymać dofinansowanie. Na co Gmina Rusiec przeznaczy wspomniane środki, poinformujemy, gdy zapadną wiążące decyzje.

Kwoty, jakie przyznano poszczególnym samorządom:

- Gmina Miasto Zelów: 4 930 962,62 zł;

- Miasto Bełchatów: 3 269 336,87 zł;

- Gmina Drużbice: 2 448 325,47 zł;

- Gmina Rusiec: 2 437 232,97 zł;

- Gmina Kluki: 1 964 581,85 zł;

- Gmina Szczerców: 301 008,80 zł.

 

278274381_1581097782245865_5176534930205324981_n.jpg278351924_1581098295579147_49359022907295513_n.jpg278579425_1581097622245881_7988715587858611123_n.jpg276133209_1581098125579164_9002588624760888517_n.jpg