Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec"

 1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 r., powołana Zarządzeniem nr 9/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku przez Wójta Gminy Rusiec, dokonała analizy 1 oferty. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż oferta spełnia wymogi formalne.
 2. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę, spełniającą wymogi formalne. Wartość merytoryczną oferty i jej zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty.
 3. Komisja po merytorycznej ocenie oferty, w ramach posiadanych środków, zarekomendowała finansowanie w wysokości 83.000,00 złotych. Protokół z prac Komisji wraz załącznikami został przekazany Wójtowi Gminy Rusiec.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.
Załączniki:
Pobierz plik (wyniki konkursu Orkiestra.pdf)wyniki konkursu Orkiestra.pdf[ ]451 kB

ZARZĄDZENIE NR 10/2024

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  24 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec” w 2024 roku

 

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

 • 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową ofert, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Rusiec z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 roku udzielam dotacji na finansowanie następujących zadań w 2024 roku:

 

Rodzaj zadania:Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec”, realizowane w formie powierzenia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 83 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 zostanie zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 3. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
 • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                               /-/ Damian Szczytowski

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 10_2024.pdf)Zarządzenie nr 10_2024.pdf[ ]341 kB

Zarządzenie Nr 9/2024

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 24 stycznia 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2024 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje iż od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia .

Wnioski będzie można składać :

 • osobiście ( papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu ul. Wieluńska 72 , tel. ( 43) 6766025

       w godzinach : poniedziałek 9:00 – 17:00

       wt.śr.czw.pt. 7:30 – 15:30

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS w Ruścu oraz pod linkiem: http://www.rusiec.naszops.pl/pliki/plik/wzorwnioskudodatekoslonowy2024redytowalny-1705923853.pdf

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „ złotówka za złotówkę ‘’, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Pamiętaj : ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku , gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy .

WÓJT GMINY RUSIEC
ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2024 r.