Zyczenia2.png

 

sołectwo.png

W 2021r. Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach. Wśród adresatów dotacji w roku 2021 znalazły się sołectwa: Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice oraz Prądzew.

__________________________________________

W ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 759,50 zł zakupiono:

 • materiał na obrusy,
 • materiał na firany,
 • krzesła,
 • stoły.

______________________________________

W ramach zadania pn.: „Strefa relaksu mieszkańców sołectwa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.100,00 zł zakupiono:

 • altanę ogrodową,
 • cement potrzebny do ułożenia kostki brukowej,
 • kostkę brukową,
 • materiał na budowę zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu oraz ławek.

__________________________________________ 

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.572,80 zł zakupiono:

 • dwie lampy solarne,
 • artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na organizację pikniku sołeckiego.

__________________________________________

W ramach zadania pn. „Wspólny „kąt” łączy pokolenia – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.604,89 zł zakupiono:

 • panel ogrodzeniowy,
 • ziemię, cement oraz piasek,
 • materiał na budowę wiaty oraz zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu i ławek,
 • rośliny.

__________________________________________

Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców wymienionych sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!

Cyfrowa_Gmina.jpgCyfrowa_Gmina1.jpg

W dniach 19-22.10.2021 r. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z Bankiem Żywności w Łodzi po raz trzeci w tym roku wydano paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, liczba otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie. W 2021 r. przekazano 1090 paczek dla 554 rodzin.

Na 1 osobę w ciągu całego roku przypadło 55,16 kg. Łącznie w trzech turach wydano blisko 60 ton żywności. Dystrybucję prowadzili pracownicy GOPS w Ruścu i Urzędu Gminy Rusiec.

Przypominamy, iż osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej, a spełniają niżej podane kryteria, powinny złożyć wnioski do 30 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu.

Kryterium dochodowe obowiązujące w ramach programu wynosi:

- 1542,20 zł dla osoby samotnej;

- 1161,60 zł na osobę w rodzinie.

_________________________________________________

Pragniemy również serdecznie podziękować firmie Pamapol S.A. za zorganizowanie w 2021 r. bezpłatnego transportu z Banku Żywności w Łodzi.

Okazana przez Państwa życzliwość wsparła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu w ramach uczestnictwa w „Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

Z wyrazami szacunku

          

            Wójt Gminy Rusiec                                                Kierownik GOPS w Ruścu

         /-/ Damian Szczytowski                                            /-/ Włodarczyk Małgorzata

 247733523_674712250174943_1923001106970927787_n-1.jpgDSC_0151.JPG

W związku z dużym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, w tym na terenie powiatu bełchatowskiego, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie rekomenduje, iż w obecnej sytuacji epizootycznej zasadnym jest pozostawienie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

 

SKM_C250i21111813511-1.jpg

W związku z próbą wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”, do której doszło 18.11.2021 w naszej gminie, apelujemy o szczególną ostrożność w przekazywaniu wszelkich danych osobowych i osobistych informacji!

Należy mieć na uwadze, że żadne wyłudzenia nie są przypadkowe. Przestępcy, czyli tzw. „kurierzy” przed przystąpieniem do ataku, gromadzą informacje na temat ofiary np. imiona członków rodziny, informacje na temat tego gdzie pracują, w jakich godzinach nie ma ich w domu, gdzie znajdują się w tym czasie itp., aby w trakcie próby wyłudzenia pieniędzy brzmieć wiarygodne.

Przestępcy dzięki zgromadzonym informacjom wiedzą, kiedy ofiara zostaje sama w domu i gdzie przebywają najbliższe osoby dzięki temu w rozmowie powołują się na fakty np. „Nie dzwoń do Jana, bo jest teraz w kościele” itp. Taka sytuacja miała miejsce miniony weekend w Ruścu. Osoba, która próbowała wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy, powoływała się na członków rodziny (imiennie) oraz znała i podała miejsce, gdzie w tym czasie przebywają.

Wszelkie próby wyłudzeń należy zgłaszać na policję, skąd przekazywane są do działu kryminalnego zajmującego się cyberprzestępczością. Zgłoszenia zwiększają szanse na zidentyfikowanie przestępców, ponieważ prędzej czy później taka grupa przestępcza zalicza „wpadkę”.

Chrońcie swoich bliskich, a w szczególności swoje dane osobowe i informacje o sobie.

Uwaga.jpg