Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w dwóch naborach skierowanych do sołectw w 2022 roku.Program „Infrastruktura sołecka na plus” to nowy pomysł na aktywizację społeczności lokalnych. Na jego realizację przeznaczono w tym roku 2 miliony złotych, a poszczególne sołectwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 tysięcy złotych.

W programie tym chcielibyśmy realizować zadania innowacyjne i unikatowe nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków można realizować inwestycje, które przez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województw łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie – wyjaśniają pomysłodawcy programu.

Jednocześnie Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że po raz kolejny uruchomiony został nabór do programu „Sołectwo na plus”. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 12 000 złotych.

Program ma na celu wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Nabór „Sołectwo na plus” ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb poprzez zgłaszanie ich bezpośrednio przez przedstawicieli sołectw.

W obu naborach zgłoszenia może złożyć każdy sołtys z terenu województwa łódzkiego. Terminy składania wniosków: 31 marca br. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022

sołectwo_na_plus_ł-01.png

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rusiec w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2022 roku”

Wójt Gminy Rusiec zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2022 roku”.

2. Termin konsultacji: do 18.03.2022 r. – data wpływu do urzędu.

3. Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Ruścu – ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

5. Załączniki: 

ARiMR_przypomina_wypalanie_traw_jest_karalne.jpg

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.


Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.


Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.


Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.


Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilkunastu.

informacja.jpg