Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'

MIESZKAŃCY GMINY RUSIEC

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXI Sesji, która odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 1100.

Read More

 

 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec.

3. Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego sołtysa.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Rusiec.

4/1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Rusiec,
która odbyła się 19 lutego 2013 roku, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

5/1. zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2013 r.                                                                                                    
5/2. zmiany Uchwały Nr XXXVII/314/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Rusiec do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

5/3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5/4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie I – Przebudowa drogi na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Prądzew.

5/5. przystąpienia Gminy Rusiec, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu, 
do realizacji projektu systemowego w ramach Programu   na rok 2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – współfinansowanego
ze środków EFS.

5/6. nabycia nieruchomości w drodze kupna.

5/7. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

5/8. przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Woli Wiązowej
w budynku nr 13.

5/9. przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Woli Wiązowej w budynku nr 13.

5/10. przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ruścu
przy ul. Koniecpolskiego 9.

5/11. zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

5/12. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

5/13. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rusiec.

5/14. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rusiec na rok 2013.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Informacja Wójta Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.

8. Informacja Wójta Gminy Rusiec z wykonania zgłoszonych interpelacji i wniosków.

9. Informacja z wykonania Uchwał Rady Gminy Rusiec.                                                                                            
10. Składanie interpelacji i wniosków na piśmie.  

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec.                                           

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Bartłomiej Bieniek

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC 

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rusiec, stanowiącej własność Gminy Rusiec,

Read More

 

 

zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 19 grudnia 2012 roku, oznaczonej numerem działki:

Obręb

Nr

działki

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł

Rusiec

2519/2

0,0682 ha

8 600,00 zł

860,00 zł

86,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2013 roku o godz. 10?? w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35 /sala konferencyjna – I piętro/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 1200 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (Mapy do informacji.jpg)Mapy do informacji.jpg[ ]275 kB
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/images/stories/aktualnosci/wielkanoc_2013.jpg'

wielkanoc_2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.rusiec.pl/images/stories/aktualnosci/plakat.jpg
.

plakat

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".

http://www.bogactworozwiazan.pl/

Celem projektu jest ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rezultatem kampanii ma być większa świadomości na temat prawnych uwarunkowań, które pozwalają na stosowanie rozwiązań pomagających godzić życie zawodowe i rodzinne.

Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w karierze zawodowej w Polsce jest wciąż macierzyństwo i konieczność opieki nad małym dzieckiem. Część pracodawców postrzega to w kategoriach dyskwalifikujących pracownika. Tymczasem istnieje wiele form zatrudnienia, które pozwalają efektywnie godzić role rodzica i pracownika. W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych nie wszystkie stanowiska pracy wymagają obecności zatrudnionych w siedzibie firmy w sztywnie wyznaczonych godzinach.

Problemem zatem wydaje się być niewystarczająca wiedza na temat uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa tak, aby możliwe było pogodzenie kariery zawodowej z obowiązkami rodzica.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie

http://www.bogactworozwiazan.pl/ lub na facebooku: https://www.facebook.com/bogactworozwiazan

Ogólnopolski projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.