Logotypy__CPPC_3.jpg

Uprzejmie informujemy, że Gmina Rusiec realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4563/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 151 350,00 zł

Dofinansowanie: 100%

 

Plakat_na_stronę_końcowy.png

banner_na_strone_CG.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat na stronę końcowy.png)Plakat Cyfrowa Gmina[ ]632 kB

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

______________________________
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc przysługuje tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.
______________________________
Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej.
______________________________
Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. Można je złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego.

Pomoc_dla_rolników_utrzymujących_lochy_i_prosięta__można_składać_wnioski.jpg

AR_plakat_A4_cmyk_Q_kolor.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął przyjmowanie wniosków dla chcących wziąć udział w programie „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok”.
_________________________________
Nabór potrwa do końca lutego bądź do wyczerpania środków (do rozdysponowania jest 600 000 zł.). Można uzyskać dotację do 50 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 7 000 zł.
Dofinansowywane będą zadania, realizowane przez osoby fizyczne i polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
_________________________________
Formularze do wypełnienia i szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej: https://tiny.pl/9ppqc

 

WFOŚiGW_ŁÓdź_logo.jpg