Accessibility Tools

Skip to main content

Wnioski – zgłoszenia

22 kwietnia, 2015

 

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew.
 2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 3. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu.
 5. Wniosek o uznanie za pomnik przyrody.
 6. Wniosek na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
 7. Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
 8. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 13 – I piętro

informacji uzyskać można pod numerem telefonu 43 67 66 011, wew. 226

e-mail:

fax 43 6766290

Usunięcie drzewa:

 1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego a także drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .
 5. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny planowanego do wycięcia drzewa, z których zostanie sporządzony protokół.
 6. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Rusiec może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody (parku krajobrazowego) lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody.
 1. Ochrona gatunkowa.

Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2380 z późń. zm.).

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Pomnik Przyrody

 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek upewnij się czy drzewo (lub inny obiekt) nie jest już objęte ochroną. Takie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 • Do wniosku należy dołączyć dokładny szkic umożliwiający odnalezienie pomnika
  w terenie, pożądana jest także dokumentacja fotograficzna.
 • Numer ewidencyjny działki podaje Urząd Gminy i dołącza wycinek z mapy ewidencyjnej
  z dokładnym oznaczeniem miejsca położenia pomnika.
 • W przypadku większej liczby drzew (np. aleja) do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew (oddzielnie dla prawej i lewej strony alei)
 • Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy (zarówno osoby prywatne jak i szkoły czy stowarzyszenia) osobiście lub korespondencyjnie.

Minimalne rozmiary drzew, kwalifikujących je do uznania za pomnik przyrody

(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudniua 2017 r. poz. 2300)

Rodzaj/ gatunwk drzewaMinimalny obwód pnia drzewa
mierzony w centymetrach
na wysokości 130 cm1)
bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik
zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina
50
bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarząb pospolity,
jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni
100
grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba,
wierzba iwa, żywotnik olbrzymi
150
brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara,
orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny,
wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa
200
daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny,
klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec,
sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity
250
buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała,
wierzba biała, wierzba krucha
300
inne gatunki topoli niż wymienione350

1) Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

Prawo:

Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 40.

1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Art. 44.

Ustanowienie pomnika przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy.

Uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części.

 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy*, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego* dla inwestycji.
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 14 – I piętro

informacji uzyskać można pod numerem telefonu 43 67 66 011, wew. 227

e-mail:

fax 43 6766290

 

Załączniki