Accessibility Tools

Skip to main content

Informacja

14 listopada, 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec,

zgodnie z art. 3b ust.1 pkt.  3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 1469 t. j. z dn. 31.07.2023 r.) Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% za 2023 r.

Gmina Rusiec osiągnęła poziom 30,64% za 2022 r. (wymagane zgodnie z ww. ustawą to 25% wagowo – za rok 2022).

 Jeśli nie uzyskamy wyniku zgodnego z ustawą za rok 2023, a poziom za 2022 r. na to wskazuje, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi nałoży na Gminę administracyjną karę pieniężną. Jej wysokość będzie zależna od osiągniętego poziomu i może wynieść kilkanaście tysięcy złotych, które trzeba będzie zapłacić z budżetu Gminy czyli mieszkańców.

Zbliża się koniec roku sprawozdawczego 2023, uprzejmie proszę o poprawną segregację odpadów.


Wspólnie zadbajmy o środowisko i budżet Gminy Rusiec!

W kolejnych latach wymagania wobec Gmin w zakresie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu będą wzrastać:

45% wagowo – za rok 2024;

55% wagowo – za rok 2025;

56% wagowo – za rok 2026;

57% wagowo – za rok 2027;

58% wagowo – za rok 2028;

59% wagowo – za rok 2029;

60% wagowo – za rok 2030;

61% wagowo – za rok 2031;

62% wagowo – za rok 2032;

63% wagowo – za rok 2033;

64% wagowo – za rok 2034;

65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Segregowane odpady (m.in. szkło, opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tekturę, odzież i tekstylia, odpady pobudowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady bio) można dostarczać bezpłatnie na PSZOK, ul. Koniecpolskiego.

Zgodnie z art. 6ka niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (kontrola) skutkować będzie naliczeniem podwyższonej opłaty (w wysokości 70 zł miesięcznie od osoby).

Jednocześnie przypominamy jak należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów i do jakich pojemników/worków należy je wrzucać:  https://bip.rusiec.pl/odpady-komunalne/segregacja.

jsso.png

 

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski