Accessibility Tools

Skip to main content

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rusiec

27 sierpnia, 2021

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 t.j.), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec prowadzi Wójt Gminy Rusiec. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

W poniższym załączniku udostępniony został Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusiec (stan na 11.08.2021 r.)

Załączniki