Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg ofertowy na na sprzedaż autobusu gminnego marki Autosan Tramp.

 1. Nazwa i adres sprzedającego:

Gmina Rusiec

Ul. Wieluńska 35

97-438 Rusiec

NIP 7692050057

REGON 730934708

 1. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

marka/model samochodu: Autosan, model A0909L 12,5 t, wersja Tramp

nr rejestracyjny: EBE80CN

nr identyfikacyjny VIN: SUASW3AFP3S680336

rok produkcji: 2003

pojemność silnika/moc silnika: 6540ccm / 125kW (170 KM)

dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

wskazanie drogomierza na dzień 14.06.2024 r.: 324.713 km

rodzaj paliwa: olej napędowy

kolor: pomarańczowy

skrzynia biegów: manualna

data pierwszej rejestracji: 24.04.2003 r.

data ważności badania technicznego: brak

 1. Wartość pojazdu:

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 8100 zł  brutto (słownie: osiem tysięcy sto złotych)

 1. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do godziny 14:00 przelewem na konto 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup autobusu gminnego marki AUTOSAN”.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra. Pozostałym osobom, które wpłaciły wadium na konto zostanie ono zwrócone w terminie 5 dni od dnia dokonaniu wyboru lub odrzucenia oferty, wpłacającym w kasie Urzędu Gminy Rusiec po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Oferenta, który przetarg wygrał.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
 2. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedziby Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP, REGON,
 3. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z Regulaminem przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu gminnego AUTOSAN będącego mieniem Gminy Rusiec, ze stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz projektem umowy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 66/2024 z dn. 05.07.2024 r.);
 5. kopię dowodu wpłaty wadium,
 6. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
 1. Warunki odrzucenia oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu
 2. w przypadku braku uiszczenia wadium,
 3. w przypadku złożenia w nieprawidłowy lub niekompletny sposób w szczególności w przypadku zaoferowania kwoty niższej niż cena wywoławcza.
 1. Inne informacje:
 2. wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,
 3. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego przed datą zawarcia umowy sprzedaży samochodu,
 4. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Urzędu Gminy Rusiec i podpisaniem umowy sprzedaży oraz protokołu zdawczo – odbiorczego,
 5. nabywca pojazdu ponosi wszelkie koszty w związku z jego nabyciem,
 6. Gmina Rusiec nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP AUTOBUSU GMINNEGO MARKI AUTOSAN. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.07.2024” w sekretariacie pok. nr 2 Urzędu Gminy Rusiec z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 35, 97-438 Rusiec, do dnia 16.07.2024 r. do godziny 10:00. Do oferty należy dołączyć OŚWIADCZENIE (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2024 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy Rusiec  z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 35, 97-438 Rusiec, w sali konferencyjnej na I piętrze.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży: 

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać na parkingu przy Urzędzie Gminy przy ul. Wieluńskiej, 97-438 Rusiec od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00. Szczegółowych informacji udziela Pan Roman Brzozowski – inspektor ds. inwestycji i promocji w Urzędzie Gminy Rusiec pok. nr 23, tel.: 43 67 66 011 wew. 245 – osoba do kontaktu również odnośnie oględzin. O planowanych oględzinach należy uprzedzić wskazanego pracownika z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.