W związku nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rusiec wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przychodnie, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.) do złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2013r.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani wypełnić i złożyć pierwszą deklarację w Urzędzie Gminy Rusiec pok. nr 16, lub przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urzędu Gminy Rusiec za potwierdzeniem odbioru, bądź przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Rusiec za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku w formatach: PDF, DOC lub ODT.

DRUKI DEKLARACJI SĄ DOSTĘPNE U SOŁTYSÓW, W URZĘDZIE GMINY RUSIEC LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RUSIEC.PL W ZAKŁADCE ODPADY.