Deklaracja

W związku nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rusiec wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przychodnie, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.) do złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2013r.

ZMIANA USTAWY !!!

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA.doc)ANKIETA[ ]31 kB
Pobierz plik (Co mnie czeka jako Mieszkanca.pdf)Co mnie czeka jako Mieszkańca[ ]83 kB

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.