Wójt Gminy Rusiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. ochrony środowiska

 
 

I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym;
 • doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej;

II. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne;
 • preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewnych zagadnień;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie stanowiska ds. ochrony środowiska, w szczególnościprzepisów ustawy, in: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody,  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o grobach i cmentarzach wojennych, o samorządzie gminnym, znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego; znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

Więcej informacji: https://bip.rusiec.pl/artykul/nabor-na-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-ochrony-srodowiska

                Uprzejmie zapraszam na obrady LX Sesji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 16.00.

Porządek obrad LX Sesji Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 15 listopada 2022 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku,

   2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022,

   3) obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Rusiec,

   4) obniżenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Rusiec,

   5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

   6) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

7) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (staw sołecki w Woli Wiązowej),

8) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (zakup urządzeń filtrujących powietrze).

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
8. Informacja Wójta Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.
9. Informacja Wójta Gminy Rusiec o wykonaniu zgłoszonych wniosków i interpelacji.
10. Informacja z wykonania Uchwał Rady Gminy Rusiec.
11. Składanie interpelacji i wniosków na piśmie.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy Rusiec.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                             /-/ Rafał Rabenda

Załączniki:
Pobierz plik (Obowiązek Informacyjny - RODO.pdf)Obowiązek informacyjny[ ]4368 kB
Pobierz plik (porządek.pdf)Porządek obrad[ ]89 kB

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie realizowane są 2 programy profilaktyczne dla pacjentów Poradni lekarza POZ:

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - program skierowany jest do osób, które:

 • w 2018 roku ukończyły 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, nadmierny stres),
 • nie mają dotychczas rozpoznanej choroby układu krążenia.

PROFILAKTYKA GRUŹLICY - program skierowany jest do osób, które:

 w ciągu ostatnich 2 lat nie były objęte programem,

 • nie mają dotychczas rozpoznanej gruźlicy.

W okresie pandemii Covid-19 programy realizowane są w ograniczonym zakresie.

 

Celem programu profilaktycznego jest:

 1. obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem
 2. zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 3. wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 4. promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

W programie mogą wziąć udział osoby:

 1. będące w tym roku kalendarzowym w  35, 40, 45, 50, 55 roku życia;
 2. są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek);
 3. u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;
 4. które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Na czym polega program

Lekarz, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany, przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania.

W ramach programu pacjentowi wykonuje się:

 1. pomiary ciśnienia tętniczego;
 2. wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 63 58 376.

Profilaktyka gruźlicy

Celem programu profilaktycznego jest:
1.  zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
2.  objęcie wczesną opieką pacjentów chorych na gruźlicę,
3.  zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
4.  edukacja zdrowotna.

W programie mogą wziąć udział:

1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:  długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

 2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Na czym polega program

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z  azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie - przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a następnie w razie potrzeby na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 63 58 376.

Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. osłabienie – chroniczne zmęczenie niewytłumaczalne stanem ogólnym i mierzalnymi parametrami, zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc – często nasilonej duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub
w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej,
w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.

W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:

 • synergię podejmowanych interwencji;
 • łatwy i szybki dostęp do świadczeń:

- konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;

- badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);

- rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;

 •  zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
 • maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;
 • efektywność kosztową podejmowanych działań (zapobieżenie powielaniu, marnotrawieniu wsparcia w sytuacji, w której pacjent we własnym zakresie organizuje sobie „pakiet” leczenia pocovidowego i korzysta na własną rękę ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które w jego przekonaniu umożliwią mu powrót do zdrowia). 

Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.

Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to program, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych ze  środków  publicznych.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:

PABIAN-MED w Pabianicach  tel. 42 22 55 455, 500 080 610, w godz. 9.00 -15.00; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WOMP CP-L w Łodzi tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY!

Aktualność Rehabilitacja postcovidowa

 

Więcej informacji na stronie: https://szpital-belchatow.pl/rehabilitacja-postcovidowa-788

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista ds. zamówień publicznych

 

 I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia prac związanych z inwestycjami;
 • umiejętności zawodowe:
  - umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego,
  - znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych,
  - znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej.

II. Wymagania dodatkowe:

Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

 

Więcej informacji: https://bip.rusiec.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-specjalista-ds-zamowien-publicznych