INFORMACJA
z dnia 1 marca 2021 r.
o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Rusiec


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż trwa rekrutacja
na funkcję urzędnika wyborczego gminy Rusiec.


Stosownie do przepisu art. 191c § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej
lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których
mowa w pkt 1.


Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia
protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Przesłanki negatywne dla kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b §1, § 3 i § 4, tj.:
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej,
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję,
- urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją,
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych określa Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.


Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, listownie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski i/lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z wymaganymi załącznikami.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim
/-/ Szymon Kopka