INFORMACJA
z dnia 4 października 2022 r.

o naborze na funkcję urzędnika wyborczego
do
Gminy Rusiec, Gminy Lgota Wielka i Gminy Masłowice.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego:

gminy Rusiec (powiat bełchatowski),

gminy Lgota Wielka (powiat radomszczański),

gminy Masłowice (powiat radomszczański).

Stosownie do przepisu art. 191c § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej celem zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Przesłanki negatywne dla kandydata na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym:

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b §1 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego),

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję (art. 191b §1 zdanie drugie Kodeksu wyborczego),

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b §3 Kodeksu wyborczego),

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b §4 Kodeksu wyborczego).

Zadania urzędników wyborczych określone zostały w sposób szczegółowy w Uchwale nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich
realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki nr 1 lub nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.


Więcej informacji uzyskać można w tut. Delegaturze (tel. 44 649-79-61) lub na stronie internetowej:
https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim osobiście, listownie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski lub na adres mailowy
piotrkow-Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z wymaganymi załącznikami.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim

/-/ Szymon Kopka

https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/nabor-na-funkcje-urzednika-wyborczego-gminy-rusiec-gminy-lgota-wielka-i-gminy-maslowice