Wójt Gminy Rusiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. ochrony środowiska

 

I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym;
 • doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej.

II. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne;
 • preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewnych zagadnień;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie stanowiska ds. ochrony środowiska, w szczególnościprzepisów ustawy, in: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody,  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o grobach i cmentarzach wojennych, o samorządzie gminnym, znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego; znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

 Więcej informacji:  https://bip.rusiec.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-ochrony-srodowiska-2