OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rusiec w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

Wójt Gminy Rusiec zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe, mieszkańców Gminy Rusiec i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”.

  • Termin konsultacji: do 17.04.2023 r. – data wpływu do urzędu.
  • Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Ruścu – ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.
  • Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
  • Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku” 

2. Wzór formularza konsultacji.