POSTANOWIENIE NR 71/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Rusiec na stałe obwody głosowania

 

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co następuje:


§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Rusiec na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem Nr 21/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie podziału Gminy Rusiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 3554):

1) dzieli się stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Jastrzębice, Błaś,
Sówki;

2) tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: Jastrzębice, Błaś, Sówki oraz
siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębicach, Jastrzębice 26A,
97-438 Rusiec.


§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym
postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.


§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Rusiec, Wojewodzie Łódzkiemu oraz Państwowej
Komisji Wyborczej.


§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy
rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
Gminy Rusiec.


Komisarz Wyborczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Justyna Anna Tomasik-Lasota

Załączniki:
Pobierz plik (postanowienie - obwody.pdf)postanowienie Komisarza Wyborczego[ ]327 kB