"Program współpracy Gminy Rusiec

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"