W dniu 30 marca  2021 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Jastrzębicach odbędzie się XXXI Sesja Nadzwyczajna.

   Porządek obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Przyjęcie protokołu:

1) z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 31 sierpnia 2020 r.,

2) z obrad XXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 września 2020 r.,

3) z obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 12 listopada 2020 r.,

4) z obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 30 listopada 2020 r.,

5) z obrad XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 grudnia 2020 r.,

6) z obrad XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 21 grudnia 2020 r.,

7) z obrad XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 stycznia 2021 r.,

8) z obrad XXX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 lutego 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021,

3) wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet,

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych,

7) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rusiec na 2021 r.,

8) przyjęcia sprawozdania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu z działalności za 2020 r.,

9) przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z działalności za 2020r.,

10) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rusiec za 2020 r.,

11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2021 r.,

12) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                                     /-/ Wojciech Foręc