W dniu 30 marca  2021 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Jastrzębicach odbędzie się XXXI Sesja Nadzwyczajna.

   Porządek obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Przyjęcie protokołu:

1) z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 31 sierpnia 2020 r.,

2) z obrad XXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 września 2020 r.,

3) z obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 12 listopada 2020 r.,

4) z obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 30 listopada 2020 r.,

5) z obrad XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 grudnia 2020 r.,

6) z obrad XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 21 grudnia 2020 r.,

7) z obrad XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 stycznia 2021 r.,

8) z obrad XXX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 lutego 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021,

3) wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet,

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych,

7) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rusiec na 2021 r.,

8) przyjęcia sprawozdania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu z działalności za 2020 r.,

9) przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z działalności za 2020r.,

10) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rusiec za 2020 r.,

11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2021 r.,

12) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                                     /-/ Wojciech Foręc

Zarządzenie_Wójta_Gminy_Rusiec.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik do Zarządzenia.pdf)załącznik do zarządzenia[ ]6833 kB

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa.

73cce0256804991c7f17b6135c7a3954.jpg
Najważniejsze badanie polskiego rolnictwa trwało od 1 września i zakończyło się 30 listopada 2020 r. W gminie Rusiec obowiązkowi spisowemu podlegało blisko 800 użytkowników gospodarstw rolnych. Ponad 60% z nich spisanych zostało z pomocą rachmistrzów terenowych. Pozostała część rolników spisała się telefonicznie (ok. 23%) lub dokonała samospisu za pomocą Internetu (ok. 16%).
______________________
Dziękuję rolnikom z terenu gminy Rusiec, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, jak również rachmistrzom, członkom Gminnego Biura Spisowego, Sołtysom oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły przeprowadzenie spisu. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!
______________________
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Rusiec
/-/Damian Szczytowski