W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie realizowane są 2 programy profilaktyczne dla pacjentów Poradni lekarza POZ:

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - program skierowany jest do osób, które:

 • w 2018 roku ukończyły 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, nadmierny stres),
 • nie mają dotychczas rozpoznanej choroby układu krążenia.

PROFILAKTYKA GRUŹLICY - program skierowany jest do osób, które:

 w ciągu ostatnich 2 lat nie były objęte programem,

 • nie mają dotychczas rozpoznanej gruźlicy.

W okresie pandemii Covid-19 programy realizowane są w ograniczonym zakresie.

 

Celem programu profilaktycznego jest:

 1. obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem
 2. zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 3. wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 4. promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

W programie mogą wziąć udział osoby:

 1. będące w tym roku kalendarzowym w  35, 40, 45, 50, 55 roku życia;
 2. są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek);
 3. u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;
 4. które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Na czym polega program

Lekarz, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany, przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania.

W ramach programu pacjentowi wykonuje się:

 1. pomiary ciśnienia tętniczego;
 2. wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 63 58 376.

Profilaktyka gruźlicy

Celem programu profilaktycznego jest:
1.  zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
2.  objęcie wczesną opieką pacjentów chorych na gruźlicę,
3.  zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
4.  edukacja zdrowotna.

W programie mogą wziąć udział:

1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:  długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

 2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Na czym polega program

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z  azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie - przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a następnie w razie potrzeby na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 63 58 376.

Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. osłabienie – chroniczne zmęczenie niewytłumaczalne stanem ogólnym i mierzalnymi parametrami, zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc – często nasilonej duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub
w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej,
w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.

W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:

 • synergię podejmowanych interwencji;
 • łatwy i szybki dostęp do świadczeń:

- konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;

- badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);

- rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;

 •  zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
 • maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;
 • efektywność kosztową podejmowanych działań (zapobieżenie powielaniu, marnotrawieniu wsparcia w sytuacji, w której pacjent we własnym zakresie organizuje sobie „pakiet” leczenia pocovidowego i korzysta na własną rękę ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które w jego przekonaniu umożliwią mu powrót do zdrowia). 

Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.

Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to program, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych ze  środków  publicznych.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:

PABIAN-MED w Pabianicach  tel. 42 22 55 455, 500 080 610, w godz. 9.00 -15.00; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WOMP CP-L w Łodzi tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY!

Aktualność Rehabilitacja postcovidowa

 

Więcej informacji na stronie: https://szpital-belchatow.pl/rehabilitacja-postcovidowa-788

INFORMACJA
z dnia 4 października 2022 r.

o naborze na funkcję urzędnika wyborczego
do
Gminy Rusiec, Gminy Lgota Wielka i Gminy Masłowice.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego:

gminy Rusiec (powiat bełchatowski),

gminy Lgota Wielka (powiat radomszczański),

gminy Masłowice (powiat radomszczański).

Stosownie do przepisu art. 191c § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej celem zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Przesłanki negatywne dla kandydata na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym:

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b §1 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego),

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję (art. 191b §1 zdanie drugie Kodeksu wyborczego),

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b §3 Kodeksu wyborczego),

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b §4 Kodeksu wyborczego).

Zadania urzędników wyborczych określone zostały w sposób szczegółowy w Uchwale nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich
realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki nr 1 lub nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.


Więcej informacji uzyskać można w tut. Delegaturze (tel. 44 649-79-61) lub na stronie internetowej:
https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim osobiście, listownie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski lub na adres mailowy
piotrkow-Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z wymaganymi załącznikami.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim

/-/ Szymon Kopka

https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/nabor-na-funkcje-urzednika-wyborczego-gminy-rusiec-gminy-lgota-wielka-i-gminy-maslowice

 

tsw_2023_1200x900_zielony.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.

Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • uprawach pod osłonami,
 • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.

Podczas tegorocznych targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych.

Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy.

Podczas minionej edycji w ciągu dwóch dni na 23 000 m² powierzchni wystawienniczej swoje produkty zaprezentowało 346 firm z kraju i z zagranicy, odwiedziło nas 11 146 osób (wejście na targi było rejestrowane).

Dla zwiedzających wstęp na targi jest bezpłatny. Dodatkowo w dni targowe zostanie uruchomiona specjalna bezpłatna linia autobusowa z Warszawy Centralnej, z przystanku przy Alejach Jerozolimskich (Dw. Centralny 06), do Nadarzyna, a dla podróżujących samochodem zapewniamy darmowy parking.

Zachęcamy do rejestracji online na www.tsw.pl.

                                                                                                                                     Zapraszamy!

informacja_o_przetargu_sołtysówka_I_przetarg_2022-1.jpginformacja_o_przetargu_sołtysówka_I_przetarg_2022-2.jpginformacja_o_przetargu_sołtysówka_I_przetarg_2022-3.jpg