Na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) i zarządzenia nr 19/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Rusiec w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro w związku z realizacją zadania pn. Remont dróg gminnych: Nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie (dz. nr 449/2, obręb Aleksandrów), Nr 117351E w miejscowości Zakurowie (dz. nr 88, obręb Zakurowie), Nr 103008E w miejscowości Jastrzębice (dz. nr 120, obręb Jastrzębice, dz. nr 414 obręb Antonina), Nr 101027E w miejscowości Kurówek Prądzewski (dz. nr 78, obręb Prądzew) Wójt Gminy Rusiec zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie powyższego zadania.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA]17 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]117 kB
Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]9193 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf)Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf[FORMULARZ OFERTY]4702 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf)Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf[WYKAZ ROBÓT]1341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf[WYKAZ OSÓB]197 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]1015 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf[OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA]829 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf[OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW]783 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[WZÓR UMOWY]38399 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf)Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf[PRZEDMIARY]259 kB