PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ NA 2018 ROK
sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tj. z późn. zm.)