OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 19.03.2018 r. pod numerem 532939-N-2018

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół w rokuszkolnym 2018/2019 i 2019/2020"