? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku około 500 mb
Numer ogłoszenia: 259554 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku około 500 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku ok. 500 mb a w szczególności: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA UL. KWIATOWEJ NA ODCINKUok. 500 mb 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,504 km; 2. Usunięcie warstwy ziemie urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 220,000 m?; 3. Koryta wykonane mechanicznie gł. 25 cm na całej szerokości jezdni - 2 457,600 m?; 4. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami - 200,000 m?; 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2 457,600 m?; 6. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 12 cm - 2 457,600 m?; 7. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 8 cm - 2 457,600 m?; 8. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5 cm (z destruktu asfaltowego) - 2 286,240 m?; 9. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm?/m? (warstwa dolna) - 2 256,000 m?; 10. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm?/m? (warstwa górna) - 2 256,000 m?; 11. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grubość warstwy 15 cm - pobocza - 504,000 m; 12. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 160,000 m; 13. Wykonanie rowu lewostronnego - 110,250 m?. PRZEPUSTY 1.Roboty ziemne - 9,000 m?; 2.Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - 1,512 m?; 3.Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe - 1,512 m?; 4.Fundamenty pod ścianki - 1,440 m?; 5.Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm - 9,000 m; 6.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m? - 18,369 m?; 7.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m ? - 18,369 m?; 8.Montaż zbrojenia ściany - ścianki czołowe - 0,141 t; 9.Obudowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - 2,329 m?; 10. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m - 10,000 m?. ZJAZDY 1.Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości zjazdów - 70,200 m?; 2.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 12 cm - 70,200 m?; 3.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna 8 cm - 70,200 m?; 4.Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - 2,160 m?; 5.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - 6,000 sztuk; 6.Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm - 18,000 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie głównych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej dwie budowy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, odpowiadających lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia polegających na budowie lub rozbudowie, przebudowie dróg z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są w przypadku zamówień na roboty budowlane poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jednocześnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie np. referencje, protokoły odbioru.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia a w szczególności osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia: wykonanie głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące 2 najważniejszych robót. Dowodami są w przypadku zamówień na roboty budowlane poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jednocześnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie np. referencje, protokoły odbioru;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty. 2) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca składający ofertę powierzy podwykonawcom. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Kosztorysy, na podstawie których Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany mogą dotyczyć umownego terminu wykonania zamówienia z powodu: a) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, b) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zachowując obowiązujące technologie, d) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód formalno-prawnych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia.2. Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia: a) dokonaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane dot. uzgodnionej możliwości wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) dokonaną podczas wykonywania robót i nieodstępującą w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie