Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec - Kuźnica o długości około 1000 m”

Znak sprawy: PN 5/2020