OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 19.03.2018 r. pod numerem 532939-N-2018

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół w rokuszkolnym 2018/2019 i 2019/2020"

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ NA 2018 ROK - aktualizacja
sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tj. z późn. zm.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ NA 2018 ROK
sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tj. z późn. zm.)

Wójt Gminy Rusiec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

"Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku bądź hotelu dla zwierząt z ternu Gminy Rusiec" w 2018 roku.