Polska-Rusiec: Usługi związane z odpadami

2017/S 081-156538

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Rusiec
ul. Wieluńska 35
Rusiec
97-438
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Cybułka
Tel.: +48 436766011
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 436766290
Kod NUTS: PL114

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rusiec.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rusiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Rusiec
ul. Wieluńska 35
Rusiec
97-438
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Cybułka
Tel.: +48 436766011
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 436766290
Kod NUTS: PL114

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rusiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rusiec”.

Numer referencyjny: BG.271.3.2017

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rusiec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90512000

90513100

90533000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL114

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Rusiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1)odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych (GPZOSiW),

3)obsługi systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych, położonych na terenie Gminy Rusiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 29/06/2017

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli udokumentuje, że posiada:

— aktualny wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Rusiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

— wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. u. z 2015 r., poz. 1688) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1987),

— aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

— umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu II wskazaną w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Łódzkiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach których odebrał odpady komunalne w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o masie łącznej co najmniej 600 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie,

— na czas realizacji zamówienia dysponuje sprzętem (narzędziami

i urządzeniami) w rodzaju i ilości minimalnej łącznie:

— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

— jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane

o miejscach wyładunku odpadów.

— posiadania bazy magazynowo – transportowej:

— usytuowanej w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— usytuowanej na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażonej w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażonej w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażonej w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażonej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażonej w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data  07/06/2017

Czas lokalny 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data 07/06/2017

Czas lokalny 10:15

Miejsce:

Gmina Rusiec

ul. Wieluńska 35

97-438 Rusiec

pokój nr 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Rusiec” na rachunek Banku Spółdzielczego w Ruścu: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020.

2.Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/04/2017

 

Na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) i zarządzenia nr 19/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Rusiec w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro w związku z realizacją zadania pn. Remont dróg gminnych: Nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie (dz. nr 449/2, obręb Aleksandrów), Nr 117351E w miejscowości Zakurowie (dz. nr 88, obręb Zakurowie), Nr 103008E w miejscowości Jastrzębice (dz. nr 120, obręb Jastrzębice, dz. nr 414 obręb Antonina), Nr 101027E w miejscowości Kurówek Prądzewski (dz. nr 78, obręb Prądzew) Wójt Gminy Rusiec zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie powyższego zadania.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA]17 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]117 kB
Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]9193 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf)Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf[FORMULARZ OFERTY]4702 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf)Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf[WYKAZ ROBÓT]1341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf[WYKAZ OSÓB]197 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]1015 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf[OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA]829 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf[OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW]783 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[WZÓR UMOWY]38399 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf)Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf[PRZEDMIARY]259 kB

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16.02.2017 r. pod numerem 26536 - 2017

 

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu"

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]180 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]162 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf[Odpowiedzi na pytnia]176 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]166 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]196 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SIWZ]341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx)Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]17 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY]225 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx[ZAŁĄCZNIK NR 8 - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU]21 kB