Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługa

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM
2020/2021 I 2021/2022”

Znak sprawy: PN 3/2020

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony:

Rodzaj zamówieni: DOSTAWA

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, działania XI.1. Wysoka jakość edukacji, poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Znak sprawy: PN 2/2020